Logo Sql 2005 Ve SQL 2008 Collation Name Değişikliği işlemleri Nasıl Yapılır?

Bu makalede veritabanının collation name bilgisi nasıl değiştirileceğini anlatıyor olacağız. Bu işleme başlamadan önce collation nedir sorusunun cevabını verelim.

Collation, SQL Server da character set anlamına gelmektedir. Eşitliklerde, order işleminde, büyük küçük harf ayrımında karakterlerin hangi mantıkta kullanılacağını belirler. Genelde Türkçe database lerde kullanılan Turkish_CI_AS yada SQL_Latin1_General_CP1254_CI_AScollation ında ki CI ifadesi Case Insensitive(Büyük küçük harf ayrımı olmasın) anlamına gelmektedir.

Özellikle SQL 2000’de collation name olarak Turkish_CI_AS seçilmekteydi, fakat SQL 2005 ve SQL 2008’e giçiş sonrasında daha çokSQL_Latin1_General_CP1254_CI_AS kullanılmaya başlanmıştır.

 

Firma güncelleme sırasında alınan (Cannot resolve the collation conflict between “SQL_latin1_General_CP1254_CI_AS” and “Turkish_CI_AS” in the equal to operation) hatası güncellenmek istenen firmaya ait tablolar LG_XXX_XX_….  ile firma bağımsız tablaların L_….  collation namelerinin farklı olmasından yada farklı firma database kullanımı olduğunda ve master database ile firma database  tablolarının collation nameleri farklı olduğu durumlarda karşılaşılmaktadır

Örneğin;

Master database tablolarındaki collation bilgisi Turkis_CI_AS, firma database collation bilgisi ise SQL_Latin1_General_CP1254_CI_AS olduğu durumda firma güncellemesi sırasında LV_XXX_XX_TRDGRP view sorgusunda geçen master databese altındaki L_TRADGRP tablosu ile firma database altındaki LG_XXX_XX_CLFLINE tablosu eşitlenirken eşitlenmek istenen varchar tipindeki alanların collation namelerinin farklı olmasından kaynaklanıyor olabilir.

L_TRADGRP.GCODE = LG_XXX_XX_CLFLINE.TRADINGGRP

http://support.logo.com.tr/images/Documents/NDS/resim1.png

Yaşanan collation name sorunları  çözümü için aşağıdaki adımlar sırası ile izlendiğinde database ve tabloların collation name bilgileri (Uyarlama tablolarıda dahil) eşitlenmiş olacaktır.

ÖNEMLİ:

İşlem adımlarına başlamadan tablo ve kolonların collation name bilgilerinin hatalı olduğundan emin olunmalıdır. Aşağıdaki sorgu ile hatalı kayıtlar tespit edilebilir.

Aşağıdaki sorgu collation name bilgisi ‘SQL_Latin1_General_CP1254_CI_AS’ dışındaki kayıtları listelemektedir.

Not: Query Analizer’da Doğru database seçildiğinden emin olun.

SELECT * FROM

INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS

WHERE DATA_TYPE IN (‘varchar’)

AND COLLATION_NAME NOT LIKE ‘SQL_Latin1_General_CP1254_CI_AS’

İşlem adımları;

1 – Programı kullanan kullanıcılar sistemden çıkartılmalı ve database yedeği alınmalıdır.

———————————————————————————————————-

2 –  SQL Query Analizer açılmalı ve collation name değişikliği yapılacak database seçilmelidir. (Farklı firma database kullanımı var ise her firma databasesi için aynı işlemler yapılmalıdır)

Not: Bu işlemler sadece Query Analizer üzerinde yapılabilir. Vtyonet.exe üzerinden bu işlemler yapılmamalı.

http://support.logo.com.tr/images/Documents/NDS/resim2.png

———————————————————————————————————-

3 –  Aşağıdaki sorgu Query Analizer’a kopyalanıp NonClustered İndexler Silinmelidir.

Not: Query Analizer’da Doğru database seçildiğinden ve yedekler alındığından emin olun.

declare @ST_Indexes table

(    SiraNo  int identity(1,1) primary key clustered,

Tablo_Adi nvarchar(255),

Index_Adi nvarchar(255))

INSERT INTO @ST_Indexes

(   Tablo_Adi, Index_Adi)

SELECT  sys.objects.name AS Tablo_Adi,

sys.indexes.name AS Index_Adi

FROM    sys.indexes

JOIN sys.objects ON sys.indexes.object_id = sys.objects.object_id

WHERE   sys.indexes.type_desc = ‘NONCLUSTERED’

AND sys.objects.type_desc = ‘USER_TABLE’ AND sys.objects.type=’U’

DECLARE @Max INT

SET @Max = @@ROWCOUNT

SELECT * FROM @ST_Indexes

SELECT @Max as ‘DIKKAT:Yukarida Listelenen NonClustered Index silinecektir. Query executed successffully mesajini bekleyin’

DECLARE @I INT

SET @I = 1

DECLARE @TblName NVARCHAR(255), @IdxName NVARCHAR(255)

DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX)

WHILE @I <= @Max

BEGIN

SELECT @TblName = Tablo_Adi, @IdxName = Index_Adi FROM @ST_Indexes WHERE SiraNo = @I

SELECT @SQL = N’DROP INDEX ‘ +@IdxName+’ ‘+’ON’+’ ‘+@TblName + ‘ ‘+’WITH (ONLINE=OFF );’

EXEC sp_sqlexec @SQL

SET @I = @I + 1

END

———————————————————————————————————-

4 – Aşağıdaki sorgu Query Analizer’a kopyalanıp Clustered İndexler Silinmelidir.

Not:  Query Analizer’da Doğru database seçildiğinden emin olun.

declare @ST_Indexes table

(    SiraNo  int identity(1,1) primary key clustered,

Tablo_Adi nvarchar(255),

Index_Adi nvarchar(255))

INSERT INTO @ST_Indexes

(   Tablo_Adi, Index_Adi)

SELECT  OBJ.name AS Tablo_Adi,

INX.name AS Index_Adi

FROM    sys.indexes AS INX

JOIN sys.objects AS OBJ ON INX.object_id = OBJ.object_id

WHERE   OBJ.type_desc = ‘USER_TABLE’

AND INX.type_desc = ‘CLUSTERED’

DECLARE @Max INT

SET @Max = @@ROWCOUNT

SELECT * FROM @ST_Indexes

SELECT @Max as ‘DIKKAT:Yukarida Listelenen Clustered Index silinecektir. Query executed successffully mesajini bekleyin’

DECLARE @I INT

SET @I = 1

DECLARE @TblName NVARCHAR(255), @IdxName NVARCHAR(255)

DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX)

WHILE @I <= @Max

BEGIN

SELECT @TblName = Tablo_Adi, @IdxName = Index_Adi FROM @ST_Indexes WHERE SiraNo = @I

SELECT @SQL = N’ALTER TABLE ‘ +@TblName+’ ‘+’DROP CONSTRAINT’+’ ‘+@IdxName;

EXEC sp_sqlexec @SQL

SET @I = @I + 1

END

———————————————————————————————————-

5 – Aşağıdaki sorgu Query Analizer’a kopyalanıp LV ile başlayan View tabloları silinmelidir.

Not:  Query Analizer’da Doğru database seçildiğinden emin olun.

DECLARE @ST_LVDROP sysname

DECLARE ST_DROP_LVTBL_CUR INSENSITIVE CURSOR FOR

SELECT NAME FROM sysobjects WHERE name LIKE ‘LV_’+’%’ AND XTYPE=’V’

OPEN ST_DROP_LVTBL_CUR

WHILE 1 = 1

BEGIN

FETCH ST_DROP_LVTBL_CUR INTO @ST_LVDROP

IF @@fetch_status NOT IN (‘0’)

BREAK

EXEC (‘DROP VIEW’ +’ ‘+@ST_LVDROP)

END

DEALLOCATE ST_DROP_LVTBL_CUR

———————————————————————————————————-

6- Aşağıdaki sorgu Query Analizer’a kopyalanıp  database collation nameleri SQL_Latin1_General_CP1254_CI_AS olarak güncellenir.

Not:    Query Analizer’da Doğru database seçildiğinden emin olun.

Sorguda geçen Dbname alanına database ismi yazılmalı ve 3 sorgu birlikte çalıştırılmalıdır.

ALTER DATABASE Dbname SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE

–/Database single user moda cekilir.

GO

ALTER DATABASE Dbname COLLATE SQL_Latin1_General_CP1254_CI_AS

–/Database collation name degisikligi yapilir.

GO

ALTER DATABASE Dbname SET MULTI_USER

–/Database single user moddan cikarilir.

 

Not: Güncel versiyonlarda fonksiyonlar ile ilgili hata alınması durumda, aşağıdaki sorgu ayrıca çalıştırılmalıdır;

 

DECLARE @BKPDROP sysname
DECLARE DROP_BKPTBL_CUR INSENSITIVE CURSOR FOR
SELECT NAME FROM SYSOBJECTS WHERE NAME LIKE ‘%GET%COEF%’ AND XTYPE=’FN’ AND NAME LIKE ‘%002%’
OPEN DROP_BKPTBL_CUR
WHILE 1 = 1
BEGIN
FETCH DROP_BKPTBL_CUR INTO @BKPDROP
IF @@fetch_status 0
BREAK
EXEC (‘DROP FUNCTION’ +’ ‘+@BKPDROP)
END
DEALLOCATE DROP_BKPTBL_CUR

— NOT:  %002%  — Alanına firma numarası yazılmalı.

———————————————————————————————————-

7- Collatin name değişikliği işleminin yapılabilmesi için Collation name değişikliği öncesi database’deki istatisliklerin silinmesi gerekmektedir. 

Aşağıdaki sorgu Query Analizer’a kopyalanıp database ismi değiştirildikten sonra çalıştırılmalıdır.

— DATABASE’DEKİ İSTATİSLİKLERİN SİLİNMESİ —

Declare @TableName nvarchar(250)
Declare @StatsName nvarchar(250)
Declare @TheSQL nvarchar(512)
Declare @DBName nvarchar(200)
———————————————————-
Set @DBName =’LOGODB’ –LOGODB alanına kendi database isminizi yazın…

— İstatisliklerin False duruma getirilmesi —-

exec(‘ALTER DATABASE [‘+@DBName+’;] SET AUTO_CLOSE OFF WITH NO_WAIT’)
exec(‘ALTER DATABASE [‘+@DBName+’;] SET AUTO_CREATE_STATISTICS OFF WITH NO_WAIT’)
exec(‘ALTER DATABASE [‘+@DBName+’;] SET AUTO_SHRINK OFF WITH NO_WAIT’)
exec(‘ALTER DATABASE [‘+@DBName+’;] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS OFF WITH NO_WAIT’)

—- İstatisliklerin silinmesi —-
Declare Get_Tables CURSOR FAST_FORWARD FOR
(Select Object_name(object_id) as ‘Table Name’,name as ‘Stats Name’
From sys.stats SS
Where (IndexProperty(object_id, name, ‘IsAutoStatistics’) = 1 and object_id >255 or user_created = 1) and not
(Select TOP 1 name FROM sys.objects where type_desc= ‘INTERNAL_TABLE’ and object_id = SS.object_id) is null)

Open Get_Tables
FETCH NEXT FROM Get_Tables INTO @TableName,@StatsName
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
set @TheSQL = ‘DROP STATISTICS ‘ + QUOTENAME(@TableName) + ‘.’+ QUOTENAME(@StatsName)
exec (@TheSQL)
FETCH NEXT FROM Get_Tables INTO @TableName,@StatsName
END

Close Get_Tables
DEALLOCATE Get_Tables

 

8- Aşağıdaki sorgu Query Analizer’a kopyalanıp  tablo ve kolonların collation  nameleri SQL_Latin1_General_CP1254_CI_AS olarak güncellenir.

Not:  Query Analizer’da Doğru database seçildiğinden emin olun.

declare @ST_ColDeg table

(  SiraNo  int identity(1,1) primary key clustered,

Tablo_Adi varchar(max),

Column_Name varchar(max),

Data_Tipi varchar(max),

Uzunluk varchar(max))

INSERT INTO @ST_ColDeg

(Tablo_Adi,Column_Name,Data_Tipi,Uzunluk)

SELECT

TABLE_NAME AS Tablo_Adi,

COLUMN_NAME AS Column_Name,

DATA_TYPE AS Data_Tipi,

CASE WHEN CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH = -1 THEN ‘(max)’

WHEN DATA_TYPE in (‘text’,’ntext’) THEN ”

WHEN CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH IS NOT NULL

THEN ‘(‘+(CONVERT(VARCHAR,CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH)+’)’ )

ELSE

ISNULL(CONVERT(VARCHAR,CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH),’ ‘)

END AS Uzunluk

FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS

WHERE DATA_TYPE IN (‘varchar’)

AND TABLE_NAME NOT LIKE (‘LV_%’)

AND COLLATION_NAME NOT LIKE ‘SQL_Latin1_General_CP1254_CI_AS’

DECLARE @Max INT

SET @Max = @@ROWCOUNT

SELECT * FROM @ST_ColDeg

SELECT @Max as ‘DIKKAT! Yukarida listelenen kolonlar için collation name degisikligi yapilacaktir,Query executed successffully mesajini bekleyin’

DECLARE @I INT

SET @I = 1

DECLARE @TblName varchar(max), @ClmnName varchar(max),@DtTp varchar(max),@Uznlk varchar(max)

DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX)

WHILE @I <= @Max

BEGIN

SELECT @TblName= Tablo_Adi,@ClmnName=Column_Name,@DtTp=Data_Tipi,@Uznlk=Uzunluk

FROM @ST_ColDeg WHERE SiraNo =@I

SELECT @SQL = N’ALTER TABLE ‘+@TblName+’ ALTER COLUMN’+’ ‘+@ClmnName + ‘ ‘+ @DtTp+”+@Uznlk +’

+ ‘ ‘+’COLLATE’+’ ‘+’SQL_Latin1_General_CP1254_CI_AS’+ ‘ ‘ +’NULL’;

EXEC sp_sqlexec @SQL

SET @I = @I + 1

END

———————————————————————————————————-

9- Aşağıdaki sorgu Query Analizer’a kopyalanıp  sistem tablolarına ait database oluşturulurken eklenen indexler  oluşturulur.

Not:  Query Analizer’da Doğru database seçildiğinden emin olun.

Aşağıdaki sorgular sadece firma bağımsız tabloların bulunduğu ana database üzerinde collation name değişikliği yapılıyor ise kullanılmalıdır.

Firma database kullanımı var ve collation name değişikliği bu database üzerinde yapılıyor ise bir sonraki işlem adımına geçiş yapılmalıdır.

ALTER TABLE [dbo].[L_CAPISIGN] ADD  CONSTRAINT [CAPISIGN_I1] PRIMARY KEY CLUSTERED

([LOGICALREF] ASC)WITH

(PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF,

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]

CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX [CDBTMP_I1] ON [dbo].[L_CDBTMP]

(     [MODULE_] ASC,[INFOTYPE] ASC,[OBJID] ASC,[INSTID] ASC

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,

DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]

ALTER TABLE [dbo].[L_BRWSSTAT] ADD  CONSTRAINT [BRWSSTAT_I1] PRIMARY KEY CLUSTERED

([LOGICALREF] ASC)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF,

SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON,

ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]

ALTER TABLE [dbo].[L_CAPITERMINAL] ADD  CONSTRAINT [CAPITERMINAL_I1] PRIMARY KEY CLUSTERED

([LOGICALREF] ASC)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF,

SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  =

ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]

ALTER TABLE [dbo].[L_CAPIFIRM] ADD  CONSTRAINT [CAPIFIRM_I1] PRIMARY KEY CLUSTERED

([LOGICALREF] ASC)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF,

SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]

ALTER TABLE [dbo].[L_CAPIUSER] ADD  CONSTRAINT [CAPIUSER_I1] PRIMARY KEY CLUSTERED

([LOGICALREF] ASC )WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  =

OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  =

ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]

ALTER TABLE [dbo].[L_TSCONT] ADD  CONSTRAINT [TSCONT_I1] PRIMARY KEY CLUSTERED

([LOGICALREF] ASC)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF,

SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]

ALTER TABLE [dbo].[L_TSPROPS] ADD  CONSTRAINT [TSPROPS_I1] PRIMARY KEY CLUSTERED

([LOGICALREF] ASC)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF,

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]

ALTER TABLE [dbo].[L_USERCOM] ADD  CONSTRAINT [USERCOM_I1] PRIMARY KEY CLUSTERED

([LOGICALREF] ASC)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF,

SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]

———————————————————————————————————-

10-  Aşağıdaki sorguyu çalıştırarak collation name bilgisi hatalı olan kayıt varmı tekrar kontrol edilebilir.

Not:  Query Analizer’da Doğru database seçildiğinden emin olun.

SELECT * FROM

INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS

WHERE DATA_TYPE IN (‘varchar’)

AND COLLATION_NAME NOT LIKE ‘SQL_Latin1_General_CP1254_CI_AS’

———————————————————————————————————-

11- Aşağıdaki sorgu Query Analizer’a kopyalanıp L_CAPISIGN tablosundaki VERS alanı güncellenmeli.

Not:  Query Analizer’da Doğru database seçildiğinden emin olun.

UPDATE L_CAPISIGN SET VERS=1

———————————————————————————————————-

12-  Aşağıki ekran görüntüsünde olduğu gibi SYS’ye giriş yaparak Yönetim\Genel Tablo Yönetimi altıkdaki seçenekler in hepsi için güncellenme yapılmalıdır.

http://support.logo.com.tr/images/Documents/NDS/resim3.png

———————————————————————————————————-

13-  SYS’yede Yönetim\Firmalar bölümünde her firma için;

Tabloları sürüme göre güncelleme ve Uyarlama tablolarını güncelleme işlemi yapılmalıdır.

Not:Go,GoPlus setlerinde uyarlama seçeneği olmadığı için uyarlama güncellemesine gerek bulunmamaktadır.

http://support.logo.com.tr/images/Documents/NDS/resim4.png

———————————————————————————————————-

 14-  SYS’yede Yönetim\Firmalar bölümünde, Her firma altındaki dönemler için Veritabanı Araçlarını Oluştur ve Uyarlama Tablolarını Güncelleme yapılmalıdır.

Not:Go,GoPlus setlerinde uyarlama seçeneği olmadığı için uyarlama güncellemesine gerek bulunmamaktadır.

images/Documents/NDS/resim5.png

———————————————————————————————————-

 15-  SYS’de gerekli güncellemeler yapıldıktan sonra aşağıdaki sorgu Query Analizer’a kopyalanıp Database altındaki Indexlerin tekrar güncellenmesi sağlanabilir.

Not:  Bu işlem öncesinte Tekrar database yedeği alın ve Sorgu çalıştırılmadan önce Doğru database seçildiğinden emin olun. (Bu işlem uzun sürebilir.)

EXEC sp_MSforeachtable @command1=”print ‘?’ DBCC DBREINDEX (‘?’)”

Bütün bu işlemler sonrasında database collation name değişikliği tamamlanmış olacaktır ve artık programa giriş yapabirsiniz.

asi2